ALGEMENE VOORWAARDEN 

VERPAKKINGEN DONCKERS, met als handelsnaam PACKAGING DONCKERS, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Kelderveld 8 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het ondernemingsnummer 0454.252.483, (hierna “PACKAGING DONCKERS” genoemd) is een onderneming gespecialiseerd in het vervaardigen van kwaliteitsonderleggers voor voeding.

De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met PACKAGING DONCKERS komt te staan binnen het kader van zijn of haar handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit (hierna de “Klant” genoemd).

Artikel 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1     Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes, verkoopovereenkomsten en leveringen van of met PACKAGING DONCKERS, tenzij en slechts voor zover schriftelijk in andere zin overeengekomen.

1.2     Het sluiten van een overeenkomst met PACKAGING DONCKERS houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van PACKAGING DONCKERS in.

1.3     PACKAGING DONCKERS behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen in lijn met de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden automatisch in werking binnen een termijn van 5 (vijf) werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden aan de Klant. De Klant heeft de mogelijkheid om de overeenkomst met PACKAGING DONCKERS, zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen, mits aangetekend schrijven binnen deze termijn van 5 (vijf) werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden aan de Klant.

1.4     De toepassing van de algemene voorwaarden van PACKAGING DONCKERS sluit de toepassing van enige andere (algemene of bijzondere) voorwaarden van de Klant uit.

Artikel 2 – OVEREENKOMST

2.1     De offertes van PACKAGING DONCKERS die zij richt aan Klanten zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Niet schriftelijk bevestigde orders van een Klant binden PACKAGING DONCKERS evenmin

2.2     Alle offertes van PACKAGING DONCKERS worden opgemaakt op basis van de wensen van de Klant. Elke wijziging van gegevens kan aanleiding geven tot een herziening van de voorwaarden zoals opgenomen in de offerte.

2.3     Tussen PACKAGING DONCKERS en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening van de offerte door beide partijen binnen een termijn van 30 (dertig) dagen na datum van de offerte.

Artikel 3 – PRIJS

3.1     Tenzij de partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling overeenkomen, zal PACKAGING DONCKERS de goederen en/of diensten leveren tegen de prijs die in de bevestigde offerte tussen PACKAGING DONCKERS en de Klant werd overeengekomen.

3.2     De prijs wordt opgemaakt op basis van de gegevens die in het bezit zijn van PACKAGING DONCKERS. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle gegevens aan PACKAGING DONCKERS te verstrekken die nodig zijn om de prijs vast te leggen, en bovendien dat de aangebrachte gegevens in dit kader correct zijn. Indien achteraf blijkt dat de door de Klant verstrekte gegevens, op basis waarvan de prijs tot stand is gekomen, niet correct waren of intussen zijn gewijzigd, zal dit aanleiding geven tot een herziening van de prijs.

3.3     PACKAGING DONCKERS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de datum van de overeenkomst, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet beperkt tot de prijzen van energie en loonkost) een verhoging ondergaan.

3.4     De prijzen zijn exclusief BTW, waarbij de BTW en enige andere belastingen of heffingen gerelateerd aan de goederen en/of diensten geleverd door PACKAGING DONCKERS, inclusief alle belastingen of heffingen die in voege treden sinds de aanvangsdatum van de overeenkomst zoals bepaald in de bevestigde offerte, integraal ten laste van de Klant zullen vallen.

Artikel 4 – BETALING

4.1     Behoudens anders overeengekomen, gebeurt de betaling van de prijs zoals overeengekomen in de bevestigde offerte, waarbij de Klant voor wat betreft de betaling rekening houdt met het feit dat het geheel of een gedeelte van de schuldvordering – zoals bepaald op de factuur – wordt overgenomen van PACKAGING DONCKERS door ING Commercial Finance.

4.2     Behoudens andersluidende bepalingen in de offerte, zijn de facturen van PACKAGING DONCKERS betaalbaar uiterlijk 30 (dertig) kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur op de bankrekening zoals weergegeven op de factuur. Alle betalingen geschieden in EURO.

4.3     De facturen van PACKAGING DONCKERS worden, tenzij anders overeengekomen, verzonden aan de Klant via e-mail, naar het e-mailadres zoals bepaald in de offerte.

4.4     Klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de Klant PACKAGING DONCKERS hiervan schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte stelt binnen een termijn van 5 (vijf) werkdagen na de uitgiftedatum van de factuur, zonder dat zulke kennisgeving enige erkenning vanwege PACKAGING DONCKERS met de inhoud ervan zou betekenen. Bij gebreke aan zulke kennisgeving wordt de factuur als door de Klant aanvaard beschouwd zonder enig voorbehoud.

4.5     Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt PACKAGING DONCKERS zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende diensten te schorsen, dit eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

4.6     Bij niet-betaling van een factuur zal de Klant tevens automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest a rato van 10% per jaar verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur op het openstaande factuurbedrag. Bovendien zal de Klant automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire som van 10% op het openstaande factuurbedrag, BTW exclusief, met een minimum van 175 EUR, verschuldigd zijn zonder afbreuk te doen aan het recht van PACKAGING DONCKERS om de effectief geleden schade in zulk geval integraal te vorderen van de Klant. 

4.7     Een betaling zal eerst worden toegerekend op de verschuldigde interesten en forfaitaire schadevergoedingen en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst opeisbaar zijn.

Artikel 5 – LEVERING

5.1     Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering plaats in de bedrijfslokalen van PACKAGING DONCKERS door afhaling door de Klant.

5.2     Indien er leveringstermijnen en leveringsdata werden overeengekomen in de offerte,  zijn deze te allen tijde strikt indicatief en binden deze PACKAGING DONCKERS niet. PACKAGING DONCKERS verbindt zich er nochtans toe haar uiterste best te doen om dergelijke termijnen na te leven. De Klant zal dan ook in geen enkel geval gerechtigd zijn op enige schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst, noch op opschorting van betaling of niet-betaling van de prijs indien de levering is vertraagd.  

5.3     Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen om met bindende levertermijnen te werken, en in indien zulke termijnen niet werden gerespecteerd, dan zal de Klant gerechtigd zijn om de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te beëindigen, mits hij PACKAGING DONCKERS per aangetekend schrijven een redelijke termijn van 4 (vier) weken verschaft om haar fout te corrigeren. Deze bepaling zal niet toepasselijk zijn in geval van overmacht. Bovendien zullen alle openstaande betalingsvorderingen voor op dat moment reeds geleverde goederen en/of diensten verschuldigd blijven.

5.4     Een overeengekomen termijn wordt in ieder geval verlengd ingevolge eventuele vertragingen te wijten aan de Klant, een derde of overmacht en dit zonder enige schadevergoeding.

5.5     Indien uitdrukkelijk werd overeengekomen dat PACKAGING DONCKERS in de levering van de goederen voorziet, wordt, indien geen nadere instructies door de Klant aan PACKAGING DONCKERS zijn verstrekt, de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke door PACKAGING DONCKERS bepaald. In dat geval blijft het risico van opslag, laden, transport en lossen op de Klant rusten en kan PACKAGING DONCKERS hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Het staat de Klant vrij zich tegen deze risico’s te verzekeren. Indien partijen een afwijkende leveringswijze zijn overeengekomen, geldt deze afwijkende regeling slechts ten aanzien van deze individuele overeenkomst en niet voor enige daarop volgende overeenkomst tussen partijen.

5.6     De kosten voor het transport van de goederen zijn ten laste van de Klant.

5.7     In geval van een levering op paletten zal de prijs van deze paletten één op één worden doorgerekend aan de Klant, indien deze niet – of niet in een goede staat – worden teruggebracht binnen de zestig (60) dagen na de levering.

Artikel 6 – TERMIJN EN BEËINDIGING

6.1     De overeenkomst vat aan op de datum zoals vermeld in de bevestigde offerte en zal eindigen wanneer alle goederen en/of diensten door PACKAGING DONCKERS aan de Klant werden geleverd en de Klant alle verschuldigde betalingen onder de offerte heeft volbracht, behoudens in geval een bepaalde duur is overeengekomen in de betreffende offerte.

6.2     Indien in de offerte werd geopteerd voor een overeenkomst van bepaalde duur, kan iedere partij de overeenkomst opzeggen middels een aangetekend schrijven gericht aan de andere partij met inachtneming van een opzegtermijn zoals vastgelegd in de bevestigde offerte, te rekenen vanaf de dag van de maand volgend op deze waarin de partij te kennen geeft een einde te willen stellen aan de overeenkomst.

6.3     PACKAGING DONCKERS heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 7 (zeven) werkdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien de zeggenschap over de Klant wijzigt; of (v) indien PACKAGING DONCKERS gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant haar verplichtingen jegens PACKAGING DONCKERS wel zal nakomen, indien bijvoorbeeld, doch zonder exhaustief te willen zijn, uit een financiële backgroundcheck zou blijken dat de Klant insolvabel is.

In geval van zulke beëindiging behoudt PACKAGING DONCKERS zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, interesten en schade die PACKAGING DONCKERS hierdoor heeft geleden en worden alle vorderingen van PACKAGING DONCKERS op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1     De eigendom die rust op goederen die onderdeel uitmaken van de offerte en in het kader daarvan geleverd worden aan de Klant, zal pas worden overgedragen aan de Klant na integrale betaling van de betreffende facturen, inclusief interesten en een voorkomend schadebeding. Niettegenstaande hetgeen voorafgaat, zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de Klant vanaf het moment dat hem het verkochte goed werd geleverd, overeenkomstig Artikel 5.

7.2     Tot op het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de Klant is overgedragen, is het de Klant niet toegelaten om over de goederen te beschikken, ze als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht.

7.3     De Klant verbindt zich ertoe om PACKAGING DONCKERS onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk recht dat een derde op de goederen, waar krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud op rust, zou doen gelden.

7.4     De Klant verbindt zich ertoe om PACKAGING DONCKERS te verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een pand dat niet zijn of haar eigendom is en zal op verzoek van PACKAGING DONCKERS de identiteit van de eigenaar meedelen.

7.5     In geval dat PACKAGING DONCKERS beroep doet op het eigendomsvoorbehoud ten gevolge van de niet-betaling door de Klant, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd, onverminderd het recht van PACKAGING DONCKERS op vergoeding van de eventuele schade, waaronder doch niet beperkt tot gederfde winst en andere commerciële schade.

Artikel 8 – KLACHTEN

8.1     De Klant verbindt zich ertoe om de goederen en/of diensten na levering door PACKAGING DONCKERS onmiddellijk te onderzoeken. Een eventueel gebrek aan overeenstemming tussen de goederen en/of diensten zoals omschreven in de gerelateerde bevestigde offerte en de goederen en/of diensten die werden geleverd dient onverwijld en uiterlijk 8 (acht) kalenderdagen na levering schriftelijk aan PACKAGING DONCKERS te worden meegedeeld.

8.2     Een afwijking van maximum 10% van het gewicht van de grondstoffen is toegelaten en zal op generlei wijze de Klant een recht op vergoeding van enige schade verschaffen ten laste van PACKAGING DONCKERS.

8.3     Klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

8.4     Klachten met betrekking tot goederen en/of diensten die na levering door de Klant of een derde partij zijn gebruikt en/of gewijzigd, worden niet in aanmerking genomen.

8.5     In geval dat door PACKAGING DONCKERS geleverde goederen en/of diensten in het kader van de overeenkomst met de Klant gebreken zouden vertonen, kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op een vervanging of terugbetaling, naar keuze van PACKAGING DONCKERS, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

8.6     De Klant is gehouden om PACKAGING DONCKERS in staat te stellen de klacht te onderzoeken en dient derhalve zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

8.7     De onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen en/of diensten geleverd door PACKAGING DONCKERS zal blijken uit:
– de integrale betaling van de factuur; dan wel
– het protestloos in ontvangst nemen van de factuur; dan wel
– de voorbehoudsloze ingebruikneming van de geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 9 – GEGEVENSBESCHERMING

9.1     PACKAGING DONCKERS verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die ze ontvangt van de Klant te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en verwerking, in het kader van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Belgische privacywetgeving.

9.2     Indien de Klant meer informatie wenst aangaande het privacybeleid van PACKAGING DONCKERS, kan deze de privacyverklaring  van PACKAGING DONCKERS raadplegen via https://packaging-donckers.com/gdpr. Indien de Klant vragen heeft hieromtrent, kan deze steeds een e-mail zenden aan: privacy@packaging-donckers.com.

Artikel 10 – OVERMACHT

10.1   Indien na de bevestigde offerte de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht niet kan plaatsvinden, zal de tekortkomende partij de wederpartij hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van 2 (twee) dagen na aanvang van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan, de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventie van overheidswege en fouten en vertragingen te wijten aan derden.

10.2   In geval de overmachtssituatie een onderbreking van de levering tot gevolg heeft, worden de uitvoeringstermijn en de verplichtingen van de desbetreffende partij in ieder geval van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking. Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken.

10.3   Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 2 (twee) maanden, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de andere partij tot betaling van enige vergoeding aan de eerste partij kan worden gehouden, met uitzondering van de kosten die PACKAGING DONCKERS reeds heeft gemaakt voorafgaand aan de overmachtssituatie die ten laste van de Klant zullen zijn.

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID

11.1   Behoudens in geval van opzet of zware fout van PACKAGING DONCKERS of van haar aangestelden is PACKAGING DONCKERS nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, of enige andere vorm van schade.

11.2   De totale (contractuele en buitencontractuele) directe aansprakelijkheid van PACKAGING DONCKERS wordt te allen tijde beperkt tot de prijs betaald door de Klant voor de dienstverlening van PACKAGING DONCKERS onder de bevestigde offerte in de twaalf maanden die het schade verwekkend feit voorafgaan.

11.3   De schade toerekenbaar aan PACKAGING DONCKERS zal, naar keuze van PACKAGING DONCKERS, verholpen worden in natura, door vervanging of herstelling. Indien een herstel in natura onmogelijk is of een onredelijke werklast met zich meebrengt, zal PACKAGING DONCKERS de prijs zoals vastgelegd in de bevestigde offerte terugbetalen aan de Klant rekening houdend met het genot dat de Klant reeds gehad heeft van de betreffende diensten.

Artikel 12 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1   De overeenkomst noch de uitvoering ervan omvat, behoudens schriftelijk andersluidend geformuleerd beding, enige overdracht van intellectuele eigendomsrechten tussen de partijen.

12.2   De Klant bevestigt dat de bestelling en aldus de goederen die worden geproduceerd, geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere wettelijke rechten van derden. De Klant maakt zich sterk om PACKAGING DONCKERS volledig te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid ten gevolge van een inbreuk op intellectuele rechten in het kader van deze overeenkomst.

12.3   Enige uitvinding, ontdekking, tekening, model, handelsmerk, handelsnaam, ontwerp, drukproef of copyright, knowhow of ander intellectueel eigendomsrecht gedaan, gewijzigd of tot stand gebracht in uitvoering van de overeenkomst voor de Klant zal in volle eigendom, zonder enige vergoeding, toebehoren aan PACKAGING DONCKERS.

Artikel 13 – VERTROUWELIJKHEID

13.1   Alle meegedeelde of uitgewisselde informatie (waaronder doch niet beperkt tot bedrijfsgeheimen, commerciële en technische informatie) tussen PACKAGING DONCKERS en de Klant in het kader van de overeenkomst of naar aanleiding ervan, blijft uitdrukkelijk geheim met uitzondering van de informatie die de partijen reeds aan het publiek zouden hebben bekendgemaakt of informatie waarvan het publiek geacht wordt op de hoogte van te zijn.

13.2   Partijen verbinden zich ertoe om alle meegedeelde of uitgewisselde informatie louter te gebruiken voor de doeleinden van de tussen hen gesloten overeenkomst.

13.3   De partijen verbinden zich ertoe om zowel tijdens als na de duur van de overeenkomst, de vertrouwelijke informatie die hen bekendgemaakt werd door de andere partij niet openbaar te maken, te gebruiken, te vermenigvuldigen, noch toe te laten dat ze voor andere doeleinden aangewend wordt dan die waarvoor ze bekendgemaakt werd.

Artikel 14 – SPLITSBAARHEID

14.1   Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar, nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen PACKAGING DONCKERS en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de betreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 15 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK  

15.1  Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

15.2   Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Mechelen tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.